نکات نصب فن

۱. در صورت نصب هواکش به کانال و یا لوله از اصن زدن هوا به داخل اطمینان حاصل نمایید .
۲. برای تمیز کردن هواکش می بایست پس از خاموش کردن دستگاه و اطمینان از قطع بودن منبع تغذیه اقدام به نظافت سطح خارجی هواکش از هر گونه گرد و غبار نمود این کار بهتر است با دستمال پارچه ای نرم و نمدار انجام پذیرد و بعد از نظافت ترجیحا با دستمال خشک محصول پاک و خشک گردد .
۳. در صورت امکان در محل هایی که دارای برق گیر ارت می باشد نصب گردد .
۴. حداقل ارتفاع مجاز محل نصب تازیر پروانه ۲/۳۰ سانتی متر می باشد .

Leave a Comment